Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
 Тематични области
 Азбучен индекс
 Мултимедийни галерии
 Триизмерен атлас
 Таблици с факти
 Мерни единици
 Хроника на човечеството
 Статистика
 Игра
Правила на играта 
Отговори от 25.05.2019 
Кликни, за да купиш.
   Източник: ????????? ????????? ????????????  
  Статията се среща още в Енциклопедии:
  - ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН СВЯТ > Животни

БЯЛА МРЯНА

Научно название – Barbus barbus
Местни названия – бяла мряна, дунавска мряна

Общо описание и особености

Силна, едра и отлично приспособена за живот в течащи води. Тялото є е цилиндрично, обтекаемо, с леко стеснение в предната част. Люспите са ситни, но здраво прикрепени към тялото. Изобщо цялостната конструкция на бялата мряна говори за мощта на шарановите риби, към които принадлежи, и за финеса на най-добрите плувци в бързи води.
У нас тази дънна и стадна риба се среща главно в Дунав, но често се лови и в неговите притоци. В миналото популацията є е била разпространена доста нагоре по течението на Искър, но сега очевидно е намалила ареала си на обитание.

На дължина бялата мряна достига внушителните 80–100 сантиметра, а на тегло – 6–8 килограма. Главата е с конусовидна форма, с долна, отваряща се като рило напред уста, в ъглите на която имаме по едно дълго мустаче. Двойка по-къси мустачета овенчават и предния край на муцуната. Очите са малки, а гръбната перка – голяма и извисена. В началото си тя има здрав твърд назъбен лъч като при шарана. Аналната перка е скъсена и някак прибрана към тялото. Опашният плавник е мощен, със стремителен силует. Чифтните коремни плавници и аналната перка са оранжево-жълтеникави, а гръбният и опашният плавник са сивкаво-кафяви.
Гърбът на мряната е кафяв или дори по-тъмен, страните є преливат в златно-зеленикаво, а коремът е светлобежов или мръсно бял.
Бялата мряна е типична дънна риба. Тя се храни само по дъното, като предпочита то да е чакълесто, глинесто или каменисто. Всеядна е, но с превес на животинската храна, която активно търси по осезание дори в замътени води с чувствителните си мустаци. Ларви на насекоми, червеи, пиявици, мамарци, мекотели, раци и дори рибки са в основното є меню.
У нас освен бялата и черната мряна се среща и още един вид, маришката мряна – Barbus cyclolepis. Тя прилича повече на черната балканска мряна, но няма черни петна в окраската на перките си. Достига до 30 см на дължина и се среща както в Марица, така и в Струма, Места и техните притоци.

Стръв, захранка и подхранка

Монтаж на стръв кашкавал
Захранката при бялата мряна има само една функция, в случай че пасажът от мрени се появи на това място, да го задържи по-дълго там. Това се определя от начина на хранене на тази риба. Когато тя започва странстванията си в търсене на храна, обикновено това става срещу течението. Там, където се намери нещо за ядене, ятото спира, храни се и после продължава. За въдичаря това означава, че на подходящо място, където и друг път са излизали бели мрени, може да се захранва с малки количества, но по-дълго време. В момента, когато се появят мрените, може да се подаде и повече подхранка. Това обаче се отнася за тлъсти бързеи или вирове с течение по притоците на Дунав. В самата голяма река обаче рядко се захранва специално за бялата мряна.
За стръв може да се разчита на грозд едри торни червеи, земни червеи, попово прасе, качамаци, пушено или топено сирене или кубче кашкавал.

Такъми

У нас практиката е бялата мряна да се търси на дъно. Прътът трябва да е достатъчно здрав, но и пъргав. Дължината и твърдостта му трябва да позволяват замятане с голяма тежест до около 50 метра.
Влакното също е по лична преценка, но под 0,30 за основната линия трябва да се слиза само при гарантирано качество и произход. Все пак известно успокоение е фактът, че бялата мряна не е кой знае колко придирчива към дебелината на влакното. Куките са от №6 до №4 според използваната стръв, но при по-нежна примамка – ручейници и мамарци на грозд, се слиза и до №8. Тежестта трябва да е достатъчно голяма за отпор на течението, а в Дунав се слага плоска, за да не се изкара такъмът на брега.
Макар и рядко, в някои речни вирове може да се заметне и на леко. При това стилът е повече като на полутежко. Става дума за монтаж на допълнителен повод от 10–12 см с 5–6 едри сачми. Той се вързва над куката на около 60–80 см. Така се замята в бързеите, като линията хем е близо до дъното, хем е леко над него, за да не се закача в камъните. Плувките може да са по-големи, защото кълването на мряната е силно и рязко.

Методи на ловене

Принципно положение за бялата мряна е, че се лови предимно рано сутрин или привечер в топлите годишни сезони. Това очевидно са часовете на деня близо до обичайното за нея нощно хранене. В самия Дунав все още може да ни налети 5–6-килограмова мряна, така че известна застраховка в такъма тук винаги е уместна. Замята се навътре, като около 50 метра са достатъчни. Избира се участък с каменисто или глинесто дъно. Плоската тежест е задължителна, като монтажът е на подвижна тежест. Влакното на повода трябва да отговоря на избрания номер кука.
Прътът се поставя на стойка, авансът се регулира натегнат и се слага шпионка с къс аванс. Ударът на мряната обикновено е рязък с последващо навеждане на върха. В редки случаи обаче рибата поема стръвта, убожда се и ляга на дъното, без да мърда.
При риболов на плувка, особено във вир с водовъртеж или в бързей, всяко подозрително задържане на плувката подлежи на "проверка" като при скобара.

Кълване и момент на засичане

На дъно ударът е много по-уверен. Засича се веднага, късо и рязко. Това се прави винаги при риби, които се ловят на течение, защото то държи линията изпъната. На плувка също не бива да се оставя "корем". Засича се при потегляне с потопяване, но и при всяко подозрително поведение на перото.

Засичане

Няма никаква опасност при по-силово изпълнение, особено ако влакната ни са нови и здрави. Рибата има месеста уста, здраво небце и почти няма шанс да се откачи.

Вадене

Бялата мряна е удивително силна риба. След засичането тя забива към дъното с неудържим порив. Води се трудно, с мощни махове и смяна на посоката. При тези маневри е важно авансът предварително да е нагласен за твърда игра, а линията да остава винаги под напрежение, особено след тръгване на рибата към нас. Защото, ако провисването не се обере своевременно, мряната може и да се откачи.

Заключение

Това е още една специфична риба, подарък от съдбата поради излаза ни на Дунав. Силен, рядък и доблестен боец, надлъгването с който е голямо изпитание за въдичарските нерви и умения. Благодатен обект за риболов, който понякога може да ни зашемети с трофейни размери.

Кулинарни качества

Стегнато бяло месо, но за съжаление с доста дребни досадни костици. Пържи се на филии, но ако рибата е по-голяма, става и за печене на фурна. Рядка риба, за по-особени случаи, без да има претенциите за "царска селекция", каквато подобава на нейната посестрима черната балканска мряна.


Национален рекорд – от 1977 година бяла мряна с тегло 8,5 килограма.
(Регистрираните постижения от статистиката на Съюза на ловците и риболовците в България – СЛРБ, до март 1999 г. Тази статистика се води най-отдавна и се смята за достатъчно достоверна. При видовете, за които засега не са регистрирани постижения, няма да се дават данни. По традиция у нас състезанието за риболовен рекорд се води само по измереното тегло на екземпляра, тъй като при измерването на дължината има повече предпоставки за грешки.)

   Последна актуализация: 06.02.2005  
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания