Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Нрави и обичаи
Български народни поверия и стари обичаи
Български народни притчи
Народни костюми
Народни обичаи
Нрави и обичаи у българите
Защо кукурижат петлите ноще
Нрави и обичаи
[Празнуванията на Русаля]
Циганите
Дядо Въчар
За змеевете
Народни обичаи
Нестинарите
  
Виж още:
Други литературни произведения /Статии, бележки, очерци
Нрави и обичаи
Автор:
Славейков, Петко Р.
                

Циганите

Не са всички съгласни за произхождението на циганите. Едни ги казват, че са от Египет, а други от Индия. По-общо е мнението, че са потомци на отколешните чигани или чингари, които Тамерлан изпъдил от бреговете на Инд и ся разпръснали по Европа. Но това мнение не ни ся вижда твърде вероятно, защото туй събитие ся случило на 1398, и макар да искат някои да кажат, че циганите са са разпръснали в Европа около 1414, има догадки, по които може да ся мисли, че те са много от по-напред известни. Циганите са били известни на пророка Мохамеда, който им запретил да не влязват в мюсюлманска челяд; те са били известни и в черквата още преди отделението на Арменската черква: св. Григори Омиритский е възбранил да не стават от тях свещеници. И тъй види ся, че още преди Тамерлана е имало цигански племена, разпръснати по разни страни вън от Индия или от Египет.
Нашето мнение е, че циганите са египтяне, и догадките си на това основаваме ний -
1-во, че тази земя е претърпяла най-големите преврати, още от най-древните времена, които са и принуждавали жителите на преселение повън. Най-първото историческо забележвание за преселение на египтяни срещаме ний в лицето на Кекропса в Елада. Нека си наумим сега разказванието на гръцките писатели за основанието на Атина, и лесно ще дойдем до това, че египтяните, заселени между 12-те махли на Атика, според занаятите, с които те обикновено ся занимавали, станали център на това население, което съединено изпосле получило общото име Атини; баснята за Посейдона (Нептуна) и Атина (Минерва) за маслиненото дърво не са далеч да потвърдят това.1 Тези, които са научили гърците на разни художества, не са били други, освен мъдрите художници египетски. От тука и тяхното название афингане, сиреч афиняне (а у нас цигане от гръцкото произношение на ф-та), като от Атина разпространени по Тракийскийт полуостров. Това ся потвърдява още и от другото название, що им дават гърците гифти (египтии) и гюпци (египетци) у македонците, както и от названието, що им дават турците - къпти, сиреч копти, староживелци египетски. Гърците в Елада и македонците след тях ги наричали гифти и гюпци, като що било по-известно на тях идванието им из Египет, а по вътрешните страни ги наричали афингане (цигане), сиреч атиняне, като що били за тях известни по идванието си от Атина. Тъй също и някои от европейците ги наричат днес моровани и моравци, като известни тям от минуванието им през Моравия.
2-ро, циганите навсякъде, където са пръснати, занимавали са ся, та и до днес занимават ся с тези занаети: те са комай ковачи, налбанти, златари, калайжии, цигулари, и джамбази, а жените им са повечето вражарици, нещо, което показва, че те не са преселенци от някои диви места, макар и да живеят такъв един живот днес. По много догадки види ся, че тях ги е имало в България и преди 5-600 год., защото тези, които са ся покръстили и живеят между нас днес, не ще да са ся поселили тъдез по-късно от паданието на Българското царство. В народните ни песни, дето ся поменуват „черни латинци”, означават циганите; а най-стар спомен за това има в сръбската за цар Крума песен:

„Зове мещре от земле латинске,
цесареву главу оковаше
све у сребро и у суво злато...”

Мещре значи мастори - златари, които обковат Никифоровът череп и да го направят чаша.
Земя латинска са наричали нашите Римската държава и латине римскийт народ, а после в първите времена и Византийската държава, также като латинска преди погърчванието й, а циганите като що идвали от тази страна (откъде Бяло море и Цариград), като ги запознавали от най-напред, наричали ги латинци и за разлика черни латинци, а често и само латинци; с това име българите са ги наричали до преди няколко столетия.2 Сега циганите, като ги пита някой какви са, отговарят, че са рум, сиреч римляне, иначе латине; но помежду си те ся наричат Хорохай-Гапе...
По язикът си циганите на българинът казват дас, което някои искат да произведат от дак,т. е. из Дакия; не зная доколко е вярно това, но дас (и драс изпорчено) значи голям, едър, исполин.
3-то. Известно е, че гръцкийт язик е от индогерманските наречия, както го показват коренните думи, които ся срещат с латинскийт, славенскийт и персийскийт, но той съдържава немалко думи от язик, който принадлежи на симитическите наречия. Тъй като е опазил той доста думи от първите си гости и преобразователи гифти - египтяне, държи и варди и до днес едно голямо число думи, които и афинганите не по-малко благородни от афиняните, говорят и днес, например

Ангали гр.     Ангалн - наръч. пригръдка
Амуни           Амони - акмон, чук наковалня
Амакси         Амакси, кола
Араман         Ара, клетва
Баро             Варос, бреме
Врехтула       Врехтула, росен дъжд
Графава        Графо, пиша
Дулавена      Дулево, работя
Кокало          Кокало, кост
Лахтава        Лактизо, ритам
Мелало         Мелано, черно, омацано
Нампоремо    Анимпория, немощ
Опре            Ипер, за
Полин           Полис, град
Прагмата       Прагмата, неща
Манго           Магос, влъхв,

и толкоз други, които ни време, ни място имаме тука да ги излагаме; ще кажем само, че и броението си гърците са заели от гифтите, защото и афиняните, както и афинганите броят и днес е на, ...ефта, охто, иния, деши... трианта, саранда дьо и пенинта. А още по-любопитно е, че и циганите дават истите окончания, които и гърците, кога заемат чужди думи; например думите прах, мишак, боб, които са заели циганите от българите, изговарят ги (както биха ги и самите гърци изговаряли) (о) прахос,) (о) мишакос, (то) боб и и множ. (та) бобия3.
А всичко това, мислим, ясно доказува произхождението на циганите из Египет и голямото влияние което са имали те с първите си преселения върху образованието на гърците, както в язикът, така и в науките и занаетите.


1 Самото име Афен на египетски язик значи траен, оттам и гръцкото афанатос (безсмъртен), но второ значение има и хитрец, художник, мастор, а от там и името Афина, богиня на мъдростта; Харон по египетски ладиер или каикчия, а такъв е и гръцкийт Харон, що возил душите им в пъкълът.
2 Отвън Търново, на Марино поле, има място, наричано латинските гробища, тамо ся ровят и днес по-сиромашките от наричаните цигане налбанте. Тука е и черната пръст, която копаят търновчаните за мазание и която не е друго, освен горена пръст от горнилниците, дето са работили латините или Циганите, защото ся намерва в нея твърде много скория (шлак).
3 Виж Гръцко-циганский речник на Паслата.
  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания