Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Спортна журналистика
Уводни думи
Социални измерения на спортната журналистика
Исторически преглед на българската спортна журналистика
Език и стил
Етика, критика, критикарство
Жанрове и форми в спортната журналистика
Предизвикателствата на стадиона. Правила при отразяване на спортно събитие
Между сензацията и разследването. Ролята на списанието в спортния печат
Спортът в електронните медии, или „Made for television”
Нови хоризонти, нови технологии
Заключителни думи
Библиография
Библиографска справка на спортния периодичен печат в България до 9. IX. 1944 г.*
Библиографска справка на спортния периодичен печат в България до 9.IX.1944 г., издаван на чужди езици
Справка на единичните листове, издавани у нас до 9. IX. 1944 г.
Библиографска справка на спортния периодичен печат в България от 9. IX. 1944 г. до 1969 г.*
Библиографска справка на спортния периодичен печат в България от 1944 г. до 1969 г., издаван на чужди езици
Библиографска справка на спортния периодичен печат в България от 1970 г. до 1990 г.*
Библиографска справка на спортния периодичен печат в България от 1990 г. до 1992 г.*
Справка на издателствата за спортна периодика в България през 1993 г.*
Zusammenfassung. Sportjournalismus
  
Виж още:
Общи въпроси на науката /Журналистика. Връзки с обществеността. Книгоиздаване
Спортна журналистика
Автор:
Ефремов, Ефрем

Библиографска справка на спортния периодичен печат в България до 9. IX. 1944 г.*

Автомобилизъм и туризъм. Орган на Българския автомобилен и туринг клуб (БАТУК). Месечен вестник за автомобилизъм, мотоциклетизъм, курортно дело и спорт.
изд.    I        1–7            15 юни – 15 декември 1932 г.
        IX        65-68            март-юни 1941 г.
        От 2 излиза като месечно списание само с първо подзаглавие. 
        Пропагандира автомобилния спорт. От 1933 г. отявлено германофилско. 
        От 14 – ред. Иван Михайлов.
Борец. Орган на Работническата борческа федерация. Излиза двуседмично. Ред. Д. Константинов. 
        Мото: Знанието е сила. Силата е знание! 
        Изд. 5 август 1911 г. – закрито 1 септември 1912 г. 
        Вестник на гимнастически дружества, отделили се от юнашките дружества и обединени във федерация.
Борич. Независим обществен вестник. Излиза 3 пъти в месеца на 1–во, 10-о и 20-о число. 
        Ред. Кирил Славов.
        Изд. 31 май 1902 г. – закрито 1 юни 1906. 
        Подкрепя юнашката организация в България. „Борич” е името на 
        тайния революционен комитет в Чирпан преди Освобождението, 
        основан от В. Левски.
Българска атлетика. Издание на Българския атлетически съюз – София.
        Изд. януари – 31 октомври 1938 г.
        Закр. 25 март 1942 г.
        От 2 подзагл. Орган на Българския атлетически съюз.
        Печата се и в печатница „П. Р. Славейков”.
Български колоездач. Илюстровано списание за колоездачния спорт.
        Излиза на 15-о число всеки месец. 
        Ред. Г. А. Петров.
        Изд.        1–6        15 април – 5 октомври 1899 г.
        Закр.  XI.        1–10        1 януари – 5 декември 1943 г.
        От XIV се слива с Български колоездачен вестник, № 712. 
        От IV, 9 подзагл. Орган на Българския колоездачен съюз. 
        Списанието пропагандира колоездачния спорт. Хроника на колоездачния спорт в България.
Български ловец. Илюстрован вестник за лов и риболовство. Излиза веднъж в месеца на 15-о число. Отг. редактор Т. Пеев. София. 
        Изд. I–XII по 12 книжки годишно 15 януари 1899 – декември 1910.
                XIII        1–10        януари – октомври 1911 г.
        От III подзаглавие: Илюстрован вестник за лов, риболовство, наука и стопанство.
        Приложение: Ловджийска организация. Вестник, посветен на 
        ловния спорт. Поставя си задача да пропагандира защита на 
        полезния дивеч и изтреблението на вредния, преследване на 
        бракониерите съгласно духа на закона и устава.
        Дава полезни познания по лова у нас, по дресиране на 
        ловджийски кучета, разкази из живота на ловците.
Български колоездачен вестник. Орган на колоездачния спорт. Ще излиза през ноември, декември, януари и февруари два пъти месечно, през март, април, септември, октомври 3 пъти седмично. Урежда ред. к-т. София.
        изд                1–27            1 март – 16 ноември 1907.
        закр.      V      1–13            30 януари – 29 юни 1911
        Слива се с Български колоездач, № 711, и излиза под негово име.
        Вестник за колоездачен спорт на Софийско колоездачно 
        дружество „Витошки орел”, което по това време не влиза в Български колоездачен съюз.
Български независим колоездач. Орган на Русенското колоездачно дружество. Урежда ред. к-т. Русе.
        Мото: Отечество, сила и другарство. Здрав ум и здраво тяло. 
        изд.                1–4              12 юли – октомври 1928 г. 
        Местен вестник за колоездачен спорт. След Видинския съюзен 
        колоездачен конгрес русенското колоездачно дружество е 
        изключено от съюза и започва свой орган.
Бюлетин. Изд. Центр. нает. на СБС лига Варна.
        изд.        I       1–4              май – септември 1923 г.
        Ред. Георги Белев.
        Местен спортен лист. Занимава се с организационни въпроси.
Бюлетин за голямото надбягване „Обиколката на България”.
Издава Първо българско съюзно колоездачно дружество София.
        изд.           1–9                   август – септември 1924 г.
        закр. 2–4, 6, 8. ненамерени.
        От 5 загл. Бюлетин. Издава Управителен съвет на Българския колоездачен съюз.
        Излиза по един брой за всеки етап от надбягването в различни градове.
Бюлетин на Българския ски-клуб. Излиза месечно. Ред. к-т. София.
                I               1–3            15 февруари 1932 – 6 януари 1933.
        „Ще се занимава изключително с радостите и скърбите на нашия клуб.”
Витоша. Месечно илюстровано списание. Орган на софийския клон от юношески туристически съюз. Урежда ред. к-т. София.
                I               1                1 юли 1919.
        Ред. к-т. се ръководи от Любомир Тодоров. Издание за 
        пропагандиране туризма и спорта сред младежта. 
        Помества освен агитационен материал, статии по история на спортните клубове у нас.
Гимнастика, спорт и култура. Седмичен илюстрован вестник за телесно развитие и възпитание на българите. Орган на съюза на българските гимнастици, дружества „Юнак”. Ред. Г. Д. Кожухаров. 
        изд.          I              1–44 10 октомври 1933 – 12 септември 1934 г.
        Спортен илюстрован вестник. Съдържа материали за живота на 
        юнашките дружества в цялата страна, очерци за български възрожденци – 
        писатели и артисти, лекции по спортни дисциплини.
Главатар. Техническа притурка на сп. „Здраве и сила”. Излиза един път месечно. Редактор: Д. Бланшу. П. Фотинов и И. Буреш. София.
        изд.         I               1–6                 1 януари – 1 юни 1924 г.
        закр.     XXI            1                                   октомври 1943 г.
        Илюстровано инструктивно списание за техника на спорта. 
        Задача: да популяризира практиката на гимнастиката и спорта 
        в дружествата „Юнак” и в училищата.
График. Месечно списание за спорт и култура. Орган на спортен клуб „График”. Урежда к-т. Отг. ред. Найден Груев. София.
        I               1–12            24 май 1940 – 25 април 1941 г.
        III            1–12            септември 1942 – 1 януари 1944 г.
        Спортно списание с илюстрации. Съдържа новини из живота на
        клуба, хумор, детска страница и др.
Девети съюзен юнашки събор. Временен лист на съюза „Юнак”. Ред. Хр. Чочков. София.
        І                  (4)                                 10 юни – 12 юли 1939 г.
        Вестникът е посветен изцяло на деветия събор на съюза „Юнак”.
Здраве и сила. Орган на български гимнастически съюз „Юнак”. Излиза засега месечно. Гл. ред. и отг. д-р К. Д. Свраков. Кюстендил.
        изд.              12 ноември 1899 г.
        закр.               15 август 1944 г.
        За сближение между славянските страни чрез физкултурата.
Известия на Българската национална спортна федерация. София.
        изд.                   6 юни 1932 г.
        закр.             1 октомври 1938 г.
        Издание на БНСФ по организационни въпроси. Съдържа официални 
        материали (отчети, устави, правилници и др.) и спортни вести.
Известия на Българския олимпийски комитет. Ред. Б. Йордан София.
        изд.                  31 март. 1932 г.
        закр.             5 октомври 1939 г.
        Орган на Българския олимпийски комитет, обединяващ 17 български 
        спортни националистически организации. Съдържа материали 
        за подготовката и участието на България в XI и XII олимпийски игри.
Известия [на] Конфедерация за ф. в. Ред. Чемшир. София. 
        I                          10 май 1933 г.
        Бюлетин на Конфедерацията за физическо възпитание 
        със сведения за работата на върховния съвет на конфедерацията.
Известия на Офицерския спортен клуб. Излиза месечно. Редакт. к-т. София.
        I                         1–12                5 март – 5 декември 1930 г.
        закр.                                                        15 април 1943 г.
        Илюстрован спортен бюлетин. Съдържа отчети, ведомости, 
        баланси, списъци на нови членове, биографски очерци на спортни 
        дейци, спортни вести, статии, обяви.
Известия на спортен клуб „Христо Ботев”. Урежда ред. к-т. – Пазарджик.
        изд.                  1 април 1926 г.
        закр.             13 октомври 1929 г.
        Местен спортен лист, помества клубни и спортни вести.
Известия на спортен клуб „Борислав”. Излиза всяко 1–во и 15-о число. Урежда ред. к-т. Красно село.
        I                       1–5                      1 юни – 1 август 1924 г.
        Помества спортни и клубни вести.
Илюстрована спортна седмица. Вестник за всякакъв спорт. Излиза зиме понеделник, а летния сезон петък и понеделник. Гл. ред. Иван Чакъров. Урежда ред. к-т. Варна.
        I                       1 – 6                     13 март – 24 април 1933 г.
        Излиза с девиз: „Чрез спорта за младежта, чрез нея за България”.
Колоездач. Месечно илюстровано списание. Под редакцията на Г. А. Петров. София.
        I                     1–26 април 1899 г.
Колоездачна „Трибуна”. Притурка на в. .Трибуна”, Враца. 
        1                      1925 г.
Колоездачно списание. Ред. Н. С. Недялков. София.
        I                      1                                        1 март 1925 г.
        Помества статии по колоездачни въпроси, сведения за спорта у
        нас и в чужбина и др.
Коло-спорт. Седмичен илюстрован вестник за колоезда, футбол, мотоциклетизъм, атлетика и др. Урежда ред. к-т. София.
        изд.                 17 април 1927 г.
        закр.                 30 юли 1935 г.
        Помества спортни новини от цял свят.
Красота и здраве. Месечно списание за физкултурно възпитание, изкуство и литература.
        Ред. П. Малешков. Варна.
        Изл.                   април 1932 г.
        закр.               октомври 1932 г.
        Илюстровано списание в помощ на учители и ръководители по 
        физкултура и спорт. Помества преводни и оригинални статии по 
        физкултура, разкази и стихове и др.
Левски. Вестник за гражданско и телесно възпитание на българската младеж. Ще излиза редовно на всяко 1–во и 15-о число на месеца. Дир. Е. Ст. Дедов. София.
        I                          1                                   15 май 1942 г.
Левски. Ежемесечно списание за телесно и гражданско възпитание. Издава сп. кл. „Левски” – Пловдив. Ред. Г. Караиванов
        I                         1                                     20 януари 1936 г.
        Спортно илюстровано списание. Съдържа сведения по футболния спорт.
Макабейски вести. Орган на Ционистическото гимнастическо дружество „Макаби” – Пловдив. Излиза всеки месец. Пловдив.
        I                        1                                     20 декември 1932 г.
        Организационно вестниче за връзка между членовете на дружеството.
Макабейски глас. Орган на Ционистическото гимнастическо дружество „Макаби” – Пловдив. 
        изл.                1 ноември 1930 г.
        закр.            10 декември 1933 г.
        Помества сведения за дейността на дружеството статии из 
        областта на гимнастиката и хигиената, фейлетони и др.
Мач. Илюстрован спортен седмичник. Излиза всеки четвъртък. София.
        1–3 (ноември) – 3 декември 1931 г.
        Илюстровано списание за спортен живот у нас и в чужбина.
Мач. Вестник за всякакъв спорт. Излиза понеделник. Ред. К. Славелиев. Урежда ред. к-т. Варна.
        I                  1–3            6–20 март 1933 г.
        Вестник за спортни новини, главно за мачове у нас и в чужбина.
Мач. Вестник за всестранен спорт и телесна култура. Гл. ред. Г. Манолов. Ред. к-т. София.
        I                 1–19                 27 април – 28 септември 1942 г.
        Вестник за спортен живот у нас и в чужбина – с материали главно 
        от Германия, илюстрации.
Младежка илюстрация. Вестник за просвета и спорт. Излиза 2 пъти месечно. Гл. редактор: Д. Кацев-Бурски. Урежда ред. к-т. София.
        I                 1–10            19 февруари – 31 октомври 1924 г.
        Младежки спортен вестник. Съдържа спортни и исторически статии.
Морска мисъл. Месечно списание за морски спорт и литература. Издава Морско спортно дружество „Кораб” – Варна. Урежда ред. к-т Варна.
        изл.                       юли 1930.
        закр.                    юни 1933 г.
        Списание за пропаганда на воден спорт. Помества оригинални и 
        преводни стихове и разкази, театрални вести и реклами.
Областен юнашки събор. 19–20. VI. 1932 г. Предсъборни периодични вести на Софийската юнашка област. Ред. Ан. Войводов.
        I                         1–6                         3 февруари – 11 юни 1932 г.
        Излиза по случай IV събор на Съюза на гимнастическите д-ва 
        „Юнак”. Издание на юбилейния комитет с материали из живота 
        на съюза, програмата, провеждането на събора и др.
Омуртаг. Издание на спортия клуб .Омуртаг” – София (1940).
VIII Съюзен юнашки събор. Временен лист на съюза „Юнак”. Ред. Конст. В. Мишайков. София.
        1–5               7 май – 12 юли 1935 г.
        Издание на съюза „Юнак” поради временното спиране на съюзните 
        издания „Здраве и сила” и „Главатар”. С материали за подготовката на VIII конгрес.
Официални известия на Б.Н.С.Ф. Орган на бълг. нац. спортна
федерация. Излиза месечно. София.
        изл.                      окт. 1922 г.
        закр.                   1 окт. 1938 г.
        от 1928 до 1934 г. не излиза.
        Създадено по решение на II федератен съвет на БНСФ. 
        Съдържа официален отдел с окръжни, наредби, съобщения, програми 
        и др. и неофициален – свободна трибуна, клубен живот и др.
Провинциален спорт. Следпразничен спортен вестник. Гл. ред. В. Панайотов. Варна.
        I                         1–6                        18 март – 22 апр. 1935 г. 
        Местен спортен вестник на официални позиции.
Работнически спорт. Ред. Ст. Тодоров. София. 1929 г.
        Обществено-политически вестник, близък до РП.
Русенски спорт и туризъм. Орган на спортните и туристически организации в гр. Русе. Ред. к-т. Русе.
Мото: Чрез спорта за родината.
        I                         1–3                          12 ян. – 10 февр. 1934 г.
        Общ орган на местните спортни и туристически организации. За 
        пропаганда на спорта и туризма.
Севернобългарски спортен лист. Седмичен вестник за всякакъв спорт. Излиза всяка неделя. Дир. Л. Константинов. Варна.
        I                      1–8                           12 юли – 1 септ. 1924 г.
        Местен спортен лист. Пропагандира спортни дисциплини.
Следмачов бюлетин на в-к Спорт. София.
        I                       1                                         22 март 1926 г.
        Притурка на „Спорт”. Излиза „всеки понеделник сутринта непосредствено след мачовете”.
Спорт. Орган на конфедеративния спорт. Излиза всяка събота.
Дир.-стоп. Владимир Бобошевски. София.
        I                      1–2                                   14–20 дек. 1908.
        Спортен вестник, поставя си задача: да обедини разните 
        спортни организации в една конфедерация.
Спорт. Орган на севернобългарската спортна лига. Урежда ред. к-т. Варна.
        I                      1–2                                    юли – окт. 1923.
        Основател Ив. К. Мирски; ред. Георги Белев.
        Съдържа прегледи на българското и международното спортно 
        движение, статии, фейлетони, свободна трибуна, отдел футбол и хроника.
Спорт. Седмичен илюстрован вестник. София.
        I                      1–35                            септ. 1923 – 21 юли 1924.
        XXI                        2187–2210                                   8 окт. – 1 дек. 1943.
        От 36 член на ред. к-т Ан. Басарабов (от 41 дир., от 45 гл. ред.). 
        Частен спортен вестник, поставен на търговски начала. 
        С елементи на сензационност. Съдържа статии, дописки, съобщения 
        по спортни въпроси и състезания, весела страница, репортажи, 
        разкази и романи, илюстрации и др.
Спорт. Периодично издание на П.О.С. област. Уредник Н. Касъров. Пловдив.
        I                   1       апр. 1927.
        Спортно списание на Пловдивската окръжна спортна област. 
        Съдържа статии, спортни новини и обявления. На официални позиции.
Спорт и картини. Илюстровано издание на в-к „Спорт”. Гл. ред. Ив. Селвелиев. София.
        I                   1    15 апр. 1928 г.
        Илюстровано спортно списание. Съдържа статии за миналото и 
        сегашното състояние на разните видове спорт в България и чужбина, спортни вести и др.
Спорт и гимнастика. Вестник за работническа физическа култура. Излиза два пъти в месеца. Урежда ред. колегия. Ред. Г. Николов. София.
        I                   1   15 септ. 1924 г.
        Работническо спортно списание, на пролетарски позиции, 
        издадено от БКМС. Задача: да покаже значението на физическата 
        култура за трудовия народ.
Спорт и туризъм. Илюстровано полумесечно списание за спорт, туризъм, наука и литература. Ред. Иван Бурмев. София.
        І                         1–2                               ян. – февр. 1922 г.
        Младежко илюстровано спортно-туристическо списание. 
        Съдържа статии по разните видове спорт и туризъм, 
        свободна трибуна, вести от чужбина и България, практически спортни съвети и др.
Спорт и туризъм. Информационен илюстрован седмичен вестник за всякакъв спорт и стопански туризъм. Излиза всеки петък. Ред. В. М. Студенов. София.
        I                           1–47                    30 юни 1933 – 30 юни 1934 г.
        II                     1. 59(2) – 60(3)                 17–31 март 1939 г. 
        От 2 подзагл. Информационен илюстрован седмичен вестник за 
        всякакъв спорт, планинарство и стопански туризъм.
        Задача: „Да съдействува за развитие на спорта и планинарството 
        и на стопанския туризъм.” Съдържа спортни новини, очерци на 
        туристически обекти и курортни градове, разкази, фейлетони и др.
Спорт на ума. Кръстословици, игрословици. комбинати. Всяка сряда. София.
        1 апр. 1940 г.
        Списание за забава. Съдържа кръстословици, магически фигури и др.
Спортен вестник „Левски”. Излиза след всеки празник. Урежда ред. к-т. София.
        I                                 1–76                          5 окт. 1933 – 16 септ. 1934
        IV                          225–230                               6 ян. – 10 февр. 1936
        Спортен илюстрован информационен вестник. Съдържа статии, 
        световен спортен преглед, застъпва отдели, футбол, тенис, 
        колоездене, плуване, бокс. атлетика, мотоциклетизъм, хроника, обяви и др.
Спортен глас. Месечно информационно издание за спорт. Издател П. Ников, София.
        1                            март 1926
        Рекламно списание. Съдържа рекламна статия за френската велосипедна 
        фабрика „Вондер” и спортни съобщения.
Спортен глас. Двуседмичен вестник за спорт и физ. възпитание. Издава ред. к-т при сп. кл. „Спортист”. Видин.
        І                            1–3                         9 дек. 1928 – 25 окт. 1930
        3 подзагл. Вестник за спорт и физическо възпитание.
        Местен вестник за спорт и гимнастика.
Спортен ек. Илюстрован спортен вестник. Излиза седмично. Гл. ред. Тодор Атанасов. София.
        I                           1                                  12 юли 1925
        Спортен вестник с илюстрации.
Спортен журнал. Излиза два пъти седмично. София.
                                    1–8                                  27 апр. – 15 юни 1924 
        8 излиза седмично.
        Притурка: Български олимпийски комитет, 22 май 1924. 
        Спортен илюстрован вестник.
Спортен лист. Атлетика: футбол, баскетбол, хокей, бейзбол, тенис, бокс, фехтовка, гимнастика, тежести и др. Авиация. Туризъм. Лов. Конен спорт. Циклетизъм. Автомобилизъм. Воден спорт. Зимен спорт и др. Ред. Методи Кирчев. София.
        І                       1–19                      1 апр. 1921 – 16 февр. 1922
        ІІ                      21                                                       24 ян. 1923
        Спортен илюстрован вестник. Задача: „Да запознае българския 
        спортист със спортната действителност в напредналите страни.”
Спортен лист. Седмичник за спорт и туризъм. Дир. Ст. Златаров. Ред. Михаил Георгиев. Варна.
        І                         1                                                       12 юни 1926
        Местен спортно-туристически лист, с прогресивни тенденции.
Спортен преглед. Двуседмично илюстровано списание. Орган на Софийската спортна лига. Ред.-адм. Ат. Малинков. Урежда ред. к-т. София.
        I                        1–26                       16 дек. 1922 – 29 дек. 1923
        VIII                   1–17                                     30 ян. – 8 юли 1935
        Спортно илюстровано списание (от V – вестник) на Софийската 
        спортна лига, по-късно – Българска национална спортна федерация. 
        Съдържа статии за популяризиране спорта, съобщения 
        за спортния живот в България и чужбина, професионален живот, хроника и др.
Спортен преглед. Излиза всеки понеделник. София.
        І                         1–32                           5 юли 1943 – 16 авг. 1944
        Илюстрован спортен вестник. На официални позиции.
Спортист. Вестник за спортна култура. Излиза всеки понеделник и
петък сутринта. Гл. ред. М. Добрев. Ред. к-т. София.
        I                         1–16                               31 юли – 22 септ. 1933
        Вестник за пропаганда на физическото възпитание. Отразява 
        спортния живот у нас и в чужбина.
Спортна мисъл. Периодичен лист за туризъм и спорт. Уредник П. Господинов. Варна.
        І                         1–2                                   февр. – март 1922
        Спортно списание за гимнастика и туризъм. Съдържа статии за 
        значението на разните видове спорт за дейността на спортните 
        организации, очерци, спортна и туристическа хроника и др.
Спортна мисъл. Периодичен спортен вестник. Орган на Плевенския областен комитет. Урежда ред. к-т. Отг. ред. Т. С. Теодоров. Плевен
        I                          1                                           5 апр. 1925
        Местен спортен лист.
Спортна обнова. Периодичен вестник за нови насоки в спорта. София.
        1–3                                                               7 – 16 дек. 1933
        Спортен вестник. Против лошите порядки в БНСФ. За „местен и 
        компетентен” спорт.
Спортна седмица. Ежеседмичен спортен вестник. Урежда ред. к-т. Варна.
        I                       1–2                             1 ян. – 31 май 1925
        Местен спортен илюстрован вестник. Съдържа вътрешни и 
        външни спортни новини, сведения за организационния живот на 
        БНСФ, лекции по футбол и физическо възпитание и търговски реклами.
Спортна седмица. Ред. Т. Петров. Урежда ред. к-т. София.
        I                       1–3                                10–26 апр. 1928
        Спортен илюстрован вестник.
Спортна трибуна. Седмичник за физическа култура. Ред. Йор. Желязков. Плевен.
        I                          1–9                                4 апр. – 31 май 1928
        Местен спортен вестник. Съдържа сведения за дейността на 
        местните спортни организации и реклами.
Спортни вести. Периодичен лист.
        I                          1–2                                   28 авг. – 24 окт. 1926
        Орган на Хасковската окръжна спортна област. Съдържа статии 
        по спортни въпроси.
Спортни новини. Вестник за спорт и туризъм. Ред. Крум Димитров. София.
        I                           1                                                окт. 1925 г.
        Рекламен лист. Съдържа реклами и кратка спортна хроника.
Спортни новини. Излиза зиме – всеки понеделник, през другите сезони понеделник и петък. Урежда ред. к-т. Отг. ред. Ив. Цанков. София.
        I                           1–13                                  6 ян. – 28 март 1932 г.
        Вестник за спортна информация и пропаганда.
Средец. Орган на спортния клуб „Средец” за телесно и културно възп. на служителите при Столичната община. Излиза на 1-во и 15-о число на месеца. Ред. Тодор Крайничанец. София. 
        изл.                   1 ноем. 1936 г.
        закр.                    юни 1943 г.
        Спортно илюстровано списание. Прокарва официалното гледище 
        по политическите въпроси. Съдържа статии по организационни спортни въпроси.
Телесна култура. Илюстрован спортен вестник. Ред. Д. Мутафчиев. София.
        изл.                      февр. 1937 г.
        закр.                12 март. 1938 г.
        Младежко спортно списание. За хармонично умствено и телесно 
        развитие на младежта. Помества материали за разни видове 
        спорт, за туризъм, училищни прояви и др.
Телесно възпитание. Орган на учителите по телесно възпитание в Б-я. Излиза всеки месец освен юли и август. Отг. ред. П. Павлов София.
        изл.                   февр. 1938 г.
        закр.                  март 1941 г.
        За защита на професионалните интереси на учителите. 
        Провежда правителствена просветна и физкултурна политика.
Тича. Месечно списание за спорт и туризъм. Издание на Варненския спортен клуб „Р. Тича”. Варна.
        I                         1–3                            юни – ноем. 1920 г.
        Задача: „Да извика интерес към физическите игри и туризма.” 
        Помества статии върху значението на спорта, видове спорт, туризъм, описание на излети и др.
Тракийски конник. Спортен лист. Гл. ред. Ив. Карлов. Урежда ред. к-т. Свиленград.
        изл.                   1 юли 1928 г.
        закр.               31 март 1929 г.
        Местен спортен вестник. Помества материали във връзка с участието 
        на Б-я в IX олимпиада в Амстердам. През 1928 г. спомени 
        за дейността на VI конен полк по време на войните и др.
Траяна. Периодично спортно списание. Урежда ред. к-т. при сп. кл. „Траяна”. Стара Загора.
        изл.                   март. 1935 г.
        закр.                   апр. 1939 г.
        Местно спортно сп. Помества статии върху телесното възпитание 
        и дейността на БНСФ.
Трудов спорт. Двуседмичник за спорт и физкултура. Ред. Т. Христов. София.
        I                        1–3                         20 окт. 1932 – 10 апр. 1933
        Орган на софийския спортен съюз. Задача: „Да дава навременна 
        и точна информация за живота на неорганизираните клубове.”
Тяло и дух. Списание за физическо възпитание на учещата се младеж. София.
        I                       1–3                          ян. – март 1932
        Младежко илюстровано списание за пропаганда на спорта и 
        физ. въз. всред учещата се младеж.
Физическо възпитание. Орган на Дружеството на учителите по физ. въз. в България. Излиза всеки месец. Ред. Ал. Димитров. София
        I                       1–4                   ян. – апр. 1931
        Списание за училищен спорт и гимнастика. Помества статии по 
        организационни и др. въпроси, хроника и книгопис.
Черноморски спорт. Независим спортен вестник. Ред. Sweet Lil’s.
Богданов. Бургас.
        I                      1–2                      1 май – (7) май 1933
        Местен спортен лист. Съдържа и забавно четиво.
Юнак. Орган на първото българско гимнастическо дружество „Юнак” в София. Излиза на 15-о и 30-о число всеки месец. Гл. ред. Цв. Стоянов. София.
I                                  11–7                     15 ноем. 1926–15 фев. 1927
        Списанието отразява борбата за утвърждаване на новото д-во, 
        което иде да възобнови „Софийски юнак” (от 1895 г.) смятано за 
        отцепническо от съюза „Юнак”.
Юнак. Вестник за информация. Орган на Софийската юнашка област. Излиза всяко 1-во и 15-о число на месеца. Ред. – уредник Спас Тонев. София.
        I                           1–7                 1 юни – 26 авг. 1933
        Спортен в-к на Софийската юнашка област. Задача: 
        „Да пропагандира нац.-спортно възпитание на младежта и делото 
        на съюза „Юнак”.
Юнак. Орган на Бълг. гимнастическо д-во „Юнак” – София. Гл. ред. Ник. Николчов. София.
        I                            1                                1937
        Спортен лист, отразява дейността на гимнастическото д-во 
        „Юнак” в София.
Юнашка мисъл. Юнашко-спортен вестник. Излиза на 1-ви и 15-и всеки месец. Урежда ред. к-т. София.
        I                            1–5                              26 окт. 1924 – 1 ян. 1925
        Спортен в-к на организация „Юнак”. Списва се в духа на „съюзния устав”.
Юнашки вести. Периодичен юнашки лист. Плевен. 
        изл.                        май 1933
        закр.                      авг. 1938
        Местен периодичен вестник на гимнастическата организация Юнак.
Юнашко село. Безплатна притурка на „Здраве и сила”. Урежда к-т. София.
        I                            1–9                                   ян. – авг. 1936
        II                           1–10                                 окт. 1936 – юли 1937
Спортно списание за пропаганда сред селяните за създаване там юнашки гимнастически д-ва.


* Библиографската справка на спортната периодика в България до 9. IX. 1944 г. е съставена по: Иванчев. П. Д. (съст.) Български периодичен печат 1844–1944. Анотиран библиографски указател. Т. 1–3. С., 1962.
  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания