Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 
Фросина, дъщерята на цар Георгя Тертер старий
Действующи лица
Действие първо
Действие второ
Действие трето
Действие четвърто
Действие пето
Речник
  
Виж още:
Българска художествена литература /Българска Възрожденска литература /Драматургия
Фросина, дъщерята на цар Георгя Тертер старий
Автор:
Войников, Добри

Речник

А

авантаж (фр.) – преимущество
агнотатис (гр.) – светейшество
адет (тур.) – навик, обичай, нрав, характер
аджаба, аджеба (тур.) – дали, наистина
аджедисвам (тур.) – жаля, съжалявам
акран (тур.) – връстник
акъллия (тур.) – умен
алафранга (гр.) – френски, европейски; по френски, по европейски; украсена със стенопис плитка ниша в гостна стая на възрожденска къща
алфавит (гр.) – азбука
алъш-вериш (тур.) – вземане-даване, търговия
анагносче, анагност (гр.) – облечен с черковна мантия млад прислужник при богослужението
анджак (тур.) – именно, тъкмо, само
апостол (гр.) – богослужебна книга, която съдържа откъси от книгата „Деяния на апостолите” или от другите апостолски послания
арка (тур.) – покровителство, покровител
аскер (тур.) – войска, войник
афедерсин (тур.) – извинявай
аферим (перс.-тур.) – браво
афорезмо (гр.) – проклятие от владиката за някого, което се чете в църквата
афоресам (гр.) – отлъчвам от църквата, проклевам
афронт (фр.) – обида, оскърбление; грубо незачитане и пренебрегване
ашик (араб.-тур.) – певец на любовта


Б

бабица – стомашна болест, придружена с колики
базиргенин, базиргянин (перс.-тур.) – търговец, търгаш
байрам (тур.) – голям мохамедански празник след рамазана; тържество, гуляй
балбут(ин) (диал.) – прост, недодялан, възглупав човек
барджа – голяма лодка
бастиса (тур.) – наляга, напада, надвива, унищожава
баш (тур.) – глава; пръв, главен
баялдисвам (тур.) – припадам
бербантин (ит.-рум.) – мошеник, мръсник, негодник
берекет (тур.) – плодородие
биз-бизе (тур.) – между нас, помежду си
бир да (от тур.) – въпреки че, ако и да
биржа (рум.) – файтон с един кон
биркарар (тур.) – до известна степен, до някакво положение
бобà (от тур.) – баща, татко
брантия (тур.) – стара развлечена жена или мома
бумбарек (тур.) – ядене, приготвено от дебелото черво на заклано животно
бучегчия (тур.) – ножар; който вади нож
буюрдисвам (тур.) – заповядвам, нареждам
буюрун (тур.) – моля, заповядай
бъхтя – блъскам, бия
бюлюк, билюк (тур.) – голямо множество, голям брой


В

валлаа, валлаха (араб.-тур.) – за бога, бога ми
вапор (лат.) – параход, кораб
вергия (тур.) – данък, налог
визитирам (фр.) – посещавам
влъхва – разбойник
влъшба – магия


Г

гаджал(ин), гаджел(ин) – хулно название на турчин
галба, галиба – като че ли
гаргия – копие, мъждрак
гарибалди, гарибалдейка (от итал. собствено) – къса горна дреха
гаче – като че ли
герок – редингот
герчек (тур.) – наистина, тъкмо
гуждам – турям, слагам
гърлица – болест на гърлото; птица гургулица
гюрултия (тур.) – шум, врява


Д

даждие – данък, налог
далия, делия – юнак, луда глава
дансове – танци
дардар – вид игра
девà – ама, ала, но, обаче
делибашия (тур.) – главатар на делии; луда глава; нередовна турска войска, насилници
демек (тур.) – сиреч, тоест, значи
деребей, дерибей (тур.) – самовластен турски управител; самовластник, потисник
деспот, деспоти (гр.) – игумен, духовен началник
джанабет(ин) (перс.-тур.) – проклет, зъл, опак
джанъм (перс.-тур.) – душо моя; частица от свойско обръщение – при молба или недоволство
дженк (тур.) – война, бой
дженфес (тур.) – твърда копринена тъкан, тафта
джоваб (араб.-тур.) – отговор
джонгол (тур.) – дрътляк, дрипльо
джубе (араб.-тур.) – горна дреха от дебел плат, обикновено подплатена с кожа
джюмбюл, зимбил, зюмбюл (араб.-тур.) – торба от лико или папур
дигнитате – достойнство
дирлик (тур.) – сговорен, съвместен живот
диспозиране (фр.) – разполагане
долма (тур.) – широка месеста чушка за пълнене
доминасвам, от доминирам (лат.) – владея, господствам
дост (перс.) – приятел
достлук (перс.-тур.) – приятелство
драгоманин (фр.) – преводач от дипломатически представител в Ориента; водач и ръководител на жътварки или на други работници
дува (тур.) – молитва
дувар (тур.) – стена, зид
дърхолщина – дъртуша, дъртачка


Е

евгенис (гр.) – благороден
езер – нали, зер, значи, разбира се
ексик (тур.) – недостатъчно, липса
емабила (фр.) – любезна, учтива
емира (тур.) – заповед, нареждане
енкас, енкаст – ужким, на шега
еня (гр.) – не ме е грижа, не искам да зная
епитроп (гр.) – църковен настоятел
ериф(ин) (араб.-тур.) – проклетник, синковец
ефенди (гр.) – господин


Ж

женихли – женихи
жерка – мелница, воденица


З

за(а)битин (араб.-тур.) – полицейски чиновник
зиаде, зеде, зейде (араб.-тур.) – излишно, в повече
замайосал – омагьосал
зарарсъз (араб.-тур.) – добър, безобиден, безвреден
зарф(ове) (араб.-тур.) – металическа подложка с дръжка, в която се поставя стъклена чаша
заюснал – заспал
золум (араб.-тур.) – насилие, пакост, поразия


И

игноренти, от игнорирам (лат.) – пренебрегнати; хора, които не ги зачитат
иджаб (тур.) – нужда, необходимост
илач (араб.-тур.) – лекарство, цяр, лек
империала (от лат.) – вид игра, танц
индепединта (лат.) – независима
искабосал – променил
исконен – който съществува от самото начало, от незапомнени времена
испат (араб.-тур.) – довод, доказателство
ифтира (араб.-тур.) – клевета
ихтибар (тур.) – добро име, почит
ишкил (тур.) – внушение, съмнение, подозрение, опасение
ищел, от ища (диал.) – искал


К

кааза, каза (тур.) – околия
кабахат (тур.) – вина, грешка
кабахатлия (тур.) – виновен, провинен
кабул, кабил (араб.-тур.) – да може, да има; готов съм, съгласен съм
кабуля (араб.-тур.) – употребявам, приемам, съгласявам се
кадемлия (араб.-тур.) – който носи сполука, щастие на другите
кадрил (фр.) – танц с четно число танцуващи двойки
каил (араб.-тур.) – съгласявам се
калабалък (тур.) – навалица, множество
калеври (тур.) – плитки кожени обувки
калъч (тур.) – сабя
камера (лат.) – стая, малко отделение
камил (тур.) – съвършен, благовъзпитан, образован, разумен
капабил – способен
капаттърдисвам – бутвам
кардашим, от кардаш (тур.) – брат, побратим
катил (тур.) – убиец, престъпник
качарак (от тур.) – тичешком
каяфет (тур.) – външен вид, външност
кертисвание, от кертисвам се (от тур.) – нарязвам се, срязвам се
керхана (перс.-тур.) – публичен дом
кефил(ин) (араб.-тур.) – поръчител
ким (перс.-тур.) – мразя, враждувам
кимер, кемер (перс.-тур.) – вид кожен пояс за пари
кираджия (тур., от араб.) – превозвач на чужди стоки; наемател на помещение
кирие, кир (гр.) – господин
клавир (нем.) – пиано
клюнк – кирка; глинена или друга тръба, през която минава нещо
коджа (тур.) – доста, голям
кокошат – натруфен, разперен
колай (тур.) – начин, способ
комис (лат.-тур.) – титла на висш царски сановник
комшия – съсед
конформирам (фр.) – съобразявам, съгласувам
копилаш (рум.) – хлапе, хлапак
кузум (от тур.) – в обръщение за израз на обич; близост, приятно чувство
кусур (тур.) – недостатък
кюляф, кьолаф (тур.) – вид островърха шапка; скроявам кюляф – изигравам, измамвам
кяр (тур.) – печалба, облага
кятип, кетип (тур.) – писар
кяфир, кефир (араб.) – хранително питие от мляко, оставено да ферментира


Л

лале (пер.-тур.) – брънка, халка
лансие (фр.) – вид френски валс, разновидност на кадрил
лепота (диал.) – хубост, красота
либертате (лат.) – свобода
лорнет (фр.) – сгъваеми очила с дръжка, които се поставят само при гледане пред очите, без да се закрепват на носа


М

максус (тур.) – нарочно
малаков (от фр. собств.) – широка рокля с обръчи, за да стои издута
малиста (гр.) – да, вярно, така е
манджа (итал.) – ястие, ядене
мане – майко
мансуп (тур.) – подходящ, сгоден; определен, назначен (на служба)
мартар, мартир (тур.) – свидетел
масраф (тур.) – разход, разноски
мастурлук (тур.) – майстория
махана, махна (перс.-тур.) – недостатък
мекхаме, мейхане (тур.) – кръчма
мемлекет (араб.-тур.) – родина, роден кът
мераз (тур.) – наследство, бащиния
мерам (тур.) – желание, намерение, цел
мерет (тур.) – проклет
меретщина (тур.) – проклетия
мерхаметлия, от мерхамет (араб.-тур.) – милосърдие, състрадание, милост
метох (гр.) – малък манастир или жилище на монаси, което принадлежи на някой манастир в друго селище
мизерабил (фр.) – презрян, недостоен човек
милина – млин
минтан (тур.) – вид къса горна мъжка дреха с ръкави
модификирам, модифицирам (от лат.) – изменям, променявам
мрачова – мрак
мунасип (тур.) – пристойно, прилично
мурафет, марифет (тур.) – умение, изкуство, майсторство
муска (араб.-тур.) – сгъната книжка с молитви и заклинания, която се носи до тялото за предпазване от беда; талисман
мутофак, мутвак (араб.) – кухня
мухарабе, мурабе (араб.-тур.) – бой, война
мъмростия (диал.) – разправия, караница
мюдюр(ин) (араб.-тур.) – управител на малък град
мюжде (перс.-тур.) – съобщение за радостна вест; награда за най-рано съобщена вест
мюхлюзлюк (от араб.-тур.) – фалит, ленивост
мюхюр (перс.-тур.) – печат, щемпел
мющерия (араб.-тур.) – купувач, клиент


Н

напища – тежи
нафора (гр.) – малки рязани късчета от осветен на литургия хляб
ноелеа (гр.) – младеж, младо поколение
неуведаем (рус.) – неувяхващ
нефилит (гр.) – който не струва, негоден
нехелав (гр.) – болнав, немощен, недъгав
ниет (тур.) – умисъл, намерение
нишан (перс.-тур.) – знак, белег; белег по тялото
нобил (лат.) – знатен, благороден


О

одая (тур.) – стая
озлащисвам (тур.) – умъчнявам, правя го по-особено
оказия (лат.) – случай, удобен за нещо
ока ракама (тур.) – да пресметна оките
околисам – обикалям, въртя се около нещо
омбрела (ит.) – чадър
онуждавам – принуждавам
орган (тур.) – въже
органджия (тур.) – въжар
ортак (тур.) – съдружник
ортак ракама (тур.) – съдружна сметка
отхрана – възпитание


П

палавра (исп.-тур.) – шега, лъжа, измислица; заклинание
палишник, полешник – желязната част на рало, която разравя земята; лемеж
палтон, балтон (фр.) – дълга горна зимна дреха
памана, помана (рум.) – гощавка за покойник, задушница
пануда, понуда – нещо за хапване и пиене, което се носи на родилка или болен
парастас (гр.) – молитва и служба за покойник, панихида; приношение за такава служба
парексампл (фр.) – например
пас (фр.) – движение на ръцете; отказ от участие при игра на карти за ново раздаване; въздържане, отказване от някаква дейност
пастря – пазя, вардя, пестя, крия
патрия (лат.) – отечество
пекий (тур.) – добре, много добре
пердаф, пердах (тур.) – бой
персона (лат.) – в ироничен смисъл – важно лице, особа
персонален (лат.) – личен, частен
петлар – сватбар, който носи петела
пешиш (тур.) – предплата, налични парични средства
пикет (фр.) – вид игра на карти
пишман (тур.) – който съжалява за нещо
подбрадник – връзки на шапка, които се връзват под брадата; накит от стари монети и ресни от коприна
подсторен – подбуден, настроен
подчотрено (диал.) – наперено, дяволито
покрусвам – казвам за някого нещо лошо, хуля, укорявам
полка – поличка (дреха); народен танц в 2/4 такта; музика за такъв танц
поменик – списък на имена на живи или умрели, които се споменават при богослужение
порфира (гр.) – дълга горна дреха от скъп червен плат, който са носили царе и високопоставени лица; багреница
порфирен (гр.) – пурпурен, червен
посматрям (рус.) – поглеждам
потури (тур.) – вид широки горни гащи с голямо дъно
префа (гр.) – вид игра на карти
прозебявам – живея, прекарвам
прусора, просура (диал.) – малко хлебче за литургия
пръвнина – първа любов, първа жена
пръждома (диал.) – поврага
псалтир (гр.) – книга от първия дял на Библията, от Вехтия завет, която съдържа религиозни лирични песни, голяма част от които са писани от цар Давид


Р

ракам (араб.-тур.) – смятане, броене
рахат (араб.-тур.) – спокойствие, безгрижие
региня (лат.) – княгиня
резон (фр.) – разумно основание, смисъл; довод, аргумент
релация (лат.) – отношение, връзка; съобщение, известие
рубие (араб.-тур.) – малка жълтица
рупа (араб.-тур.) – четвърт грош; мярка за дължина – 1/8 от аршина


С

сайким, санким (тур.) – сиреч, именно
сакънтия (тур.) – затруднение, немотия
санджак (тур.) – административен окръг
сахан (тур.) – плитка медна паница
сахат (тур.) – час, часовник
святче, светче – черковна книга с молитви, канони, тропари и месецослов
сдостявам (тур.) – сближава, сприятелявам
себеб, себеп, себет (араб.-тур.) – причина, повод
сеир (тур.) – зрелище, наблюдение
сердар(ин) (тур.) – главатар, войвода
сетири, от сетре (тур.) – връхна мъжка дреха, сако
сефер (араб.-тур.) – военен поход; отделно действие
сефте (тур.) – за пръв път; първа продажба сутрин или изобщо
силях (тур.) – кожен пояс, в който се поставя оръжие; оръжие
симид (тур.) – приготвен с нахутена мая безсолен хляб от първокачествено брашно
скопос (гр.) – ред, уредност
скуртейка (рум.) – вид къса горна дреха
сой (тур.) – род, коляно, потекло, порода
сотиш – вид танц
спицерин, специерин (гр.) – аптекар
стос – вид игра
стъпа (рус.) – стъпка, крак
субаша (тур.) – полицейски началник в стара Турция
сулица – вид копие
сумясам – не ми дойде наум
съслендисвам (тур.) – съживявам, разработвам
сюнгер (тур.) – гъба за изтриване
сюртюк (фр.) – горна дреха, подобна на редингот


Т

табихет (тур.) – навик, привичка
табур, табор (тур.) – турски полк войска, дружина, група чергарски цигански семейства
тадес, тъдез – тук, наоколо
таин (тур.) – дневна или месечна храна, която се дава на служител като заплата
такла (тур.) – премятане през глава
такъм (тур.) – носия, наредба, накит
тевекел (тур.) – щедър
тезелден (перс.-тур.) – незабавно, веднага
текмил (тур.) – точно
темесук (араб.-тур.) – полица
тертип (тур.) – ред, наредба, план
тесмем (тур.) – предаване, предавам се
тифла (гр.) – чумосване
требатен – необходим
тумрук (тур.) – окови за краката от две тежки дървета


У

уговор (рус.) – договор, уговорка
уйдисвам (тур.) – съгласявам се, натъкмявам
унодя, онодя – правя, върша нещо
урлуа, урлия (тур.) – който предвещава щастие, благополучен
урсузлук (тур.) – проклетия
уфак тефек (тур.) – това-онова, дребни неща


Ф

файда (тур.) – полза, облага
фантасан (гр.) – особен, своеобразен
ферменя, фермеме (тур.) – вид къса горна дреха; вид късо дамско елече
фесатчилък (тур.) – размирица, смут
фиданбойлия (тур.) – строен като младо дръвце
форсасвам, от форсирам (фр.) – насилвам, ускорявам
френгия (тур.) – само в съчетание: сабя френгия – остра европейска сабя
фустан (тур.) – фистан, рокля


Х

хайганя – гоня вятъра
хак (тур.) – парично възнаграждение, заплата; пари или налог, които се падат някому; заслуга
халал (тур.) – простено, подарено от все сърце
хапус, хапуз (араб.-тур.) – арест, затвор
хардал (тур.) – синап
харсъс, харсъзин (тур.) – разбойник, крадец
харчлък (араб.-тур.) – дребни парични разходи
хасъл (араб.-тур.) – истински; наистина, точно
хата (араб.-тур.) – грешка, злополука
хекимин (араб.-тур.) – лекар
хеким башия (тур.) – пръв лекар, най-известния лекар
хелбетя, елбете (араб.-тур.) – то се знае, безсъмнено, разбира се
хесап (тур.) – сметка, пресмятане
хизмикярка, измикярка (тур.) – слугиня
хилле (тур.) – особено, поне, в края на краищата, най-после
хирике (тур.) – куртка
ходжа (тур.) – мохамедански свещеник, учител
ходул (араб.-тур.) – горделив, високомерен човек
хондрокефали (гр.) – дебелоглави, глупави
хоратà (гр.) – говорене, приказване
хоратя (гр.) – говоря, приказвам
хрепосам – удрям със сила, цапардосвам
хукам, хокам – мъмря, ругая, карам се
хумаюн (тур.) – плат за рокля


Ч

чабуджак (тур.) – веднага, отведнъж, тутакси
чапкън(ин) (тур.) – женкар, развратник; лудетина, немирник, безделник
чевредисам (тур.) – завъртам, обръщам, връщам
чепкен (тур.) – горна мъжка дреха, чиито ръкави могат да не се обличат
четаля – рабош
чокман – сукман
чюмбюшлия, джумбюшлия (тур.) – весел, забавен


Ш

шахат(ин) (араб.-тур.) – свидетел, очевидец
шермантен (фр.) – очарователен, пленителен
шилте (тур.) – дюшек
шупе (араб.-тур.) – съмнение, подозрение, страх


Щ

щение – искане
щъкло – шише


Ю

юлар (тур.) – оглавник; повод на оглавник


Я

ябанджия (перс.) – чужденец, странник
яд (рус.) – отрова
янлъш (тур.) – лъжлив
япали – в смисъл – ето

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания