Начало    За нас    Вашето мнение   
 
Енциклопедии Речници Библиотека За студента За ученика За най-малките
 Търсене
 Разглеждане по:
Заглавия
Автори
Категории
 


Български народни приказки
Царят с магарешките уши
Еднооката
Хитрият кръчмар
Сърната и лозата
На лъжата краката са къси
Овчарят и неговата жена
Мара Пепеляшка
Кой каквото прави – на себе си го прави
Вълкът и неговите жертви
Който не работи, не трябва да яде
Мързеливият
Назаем брашно тъпкано се връща
Гладният вълк
Дъщерята на говедаря
Момчето, което искало всичко да знае
Трима ловци – три умни глави
Магарешки съвет
Гората и секирите
Бабата и мечката
Иванка и Марийка
Дядо Петко и баба Пена
Опитомените вълци
Двама братя юнаци
Човекът, змията и лисицата
Котаран
Златното момиче
Камъкът и коларите
Слепият змей
Старите хора
Хитър Петър и гостилничарят
Умният козел
Клан, клан, недоклан
Верен страж
Чорбаджията и жътварят
Двамата старци и месечината
Хитър Петър и змеят
Патаран и Цървулан
Какви хора има по света
Сиромашка правда
Юнакът със звезда на челото и неговият рогат кон
Момчето, кученцето, котенцето и жабчето
Орачът и мечката
Патила
Лъвът и лисицата
Слепият и куцият
Мъдри думи
Свършекът на света
Хитър-Петровата отплата
Торбата с жълтиците
Дядо и внуче
Врабчето и лисицата
Дарените години
Къщовник
Лисицата и воденичарят
Юначното петле
От небето падат камъчета
Кума Лиса и кучето
Правдолюбецът и кривдолюбецът
Двама съседи и сиромашията
Братче и сестриче
Неблагодарната мечка
Ракът и неговите синове
Чудната воденичка
Децата на войводата
Овцете и кучето
Лозарят и Косето
Безценното камъче
Колко са магаретата
Неволята
Тримата братя и златната ябълка
Яребицата и ленивият
Магьосникът и птиците
Дядо-Тодорановият син
Хитър Петър кмет
Вълкът си е вълк
Човекът и лъвът
Крали Марко
Сънят на врабчето
Сметка
Железният човек
Яйцата на владиката
Орачът и гъските
Врабчето си иска зърното
Педя човек
Момичето, което било направено от вар
Галената дъщеря
Хитрата лисица
Мечката и дърварят
Магаре и кон
Четирийсетте момчета и тяхната сестричка
Справедлива подялба
Вълкът и кучето
Торбата с лъжите
Хитрият петел
Приказка за бъчвата
Дар от сърце
Страшни зверове
Мелница за змии и гущери
Малкият орач
Старият елен и малкото еленче
  
Виж още:
Детска литература /Приказки
Български народни приказки
Автор:
Каралийчев, Ангел

Момчето, което искало всичко да знае

Имало едно момче, което искало всичко да знае. За всяко нещо питало дяда си:
– Кажи, дядо, кой клати дърветата?
– Вятърът – отвръщал дядо му.
– А кой духа вятъра?
– Де да знам – аз вятъра съм го чувал, като свири през комина, но не съм го виждал. Щом го срещна – ще го попитам.
– Ами можеш ли ми каза кой пали нощем звездите? – упорито питало момчето.
– Как да ти кажа, като не съм бил на небето. Питай орлите и щъркелите, които летят над облаците.
– Тъкмо стана дума за щъркелите. Тази сутрин ги видях: събрали се заедно, заминават. Къде отиват?
– Всяко пеленаче знае къде: в топлите страни, където не пада сняг.
– А вярно ли е, че щъркелите можели да се превръщат в хора?
– Не зная дали е вярно, но съм чувал, че отвъд планината със зъбатите върхове имало голямо море. Зад морето – пустиня. По-нататък се ширела гъста гора. Сред гората на потайно място блещукало едно малко езеро – колкото харман. То било къпалнята на щъркелите. Щом се натопели в неговата вода, крилатите птици се превръщали изведнъж в хора.
– Сетне?
– Сетне си отивали у дома.
– Ще я разбера аз тази работа – си рекло момчето и рано на другата сутрин яхнало дървеното си конче. А кончето му било гладко издялана дрянова тояжка, каквито са кончетата и на другите селски деца.
– Дий, кончеее! – викнало момчето и запрашило към планината със зъбатите върхове.
Тичало, тичало, спряло за малко да си поеме дъх, закрило с ръка очите си, погледнало към далечните планински върхове и рекло:
– Хайде, конче, ако прехвърлиш ония зъбати върхове, ще те назобя с един калпак златен ечемик от дядовата житница.
Кончето, като чуло тези думи, мигом оживяло, изцвилило, подскочило и хвръкнало. Зареяло се към вишното небе.
– Бре, че хвърковато нещо! – зарадвало се момчето и размахало калпака си на прощаване.
До пладне хвърковатото конче стигнало зъбатите върхове, а надвечер се понесло над синята морска шир. От време на време момчето поглеждало надолу и търсело с очи пясъците, но водата сякаш нямала край. Тук-таме над вълните пляскали риби като лодки. Уплашило се момчето и тъкмо се наканило да обърне кончето си назад – забелязало наблизо висок каменист бряг. По канарите били накацали ято бели птици.
– Нашите щъркели! Настигнах ги! – рекло си момчето и се спуснало към тях.
Кацнало. Щъркелите мълчаливо го изгледали, поседели малко, отпочинали си и пак се дигнали.
– Къде без мен? – зинало момчето и смахмузило тояжката си.
Понесло се с птиците над жълтата пустиня. Цели седем дни щъркелите и момчето, което искало всичко да знае, летели над пустинята. Нощем птиците кацали в дълбеите на горещия пясък, отпускали отмалелите си крила и заспивали дълбоко, а момчето стояло право и ги вардело с тояжката си от пустинните зверове.
На осмия ден пустинята свършила. Появила се гората. Насред гората блеснала водата на потайното езеро. Ожаднелите птици накацали край брега, проточили шии, напили се хубаво, сетне заплували в езерото, запляскали с криле и се потопили във водата. Щом крилете им се намокрили – всичките щъркели до един се превърнали в мъже с дънести гащи, червени пояси, бели калцуни и овчи калпаци.
– Ти защо си тръгнало подире ни? – обърнал се единият от щъркелите към момчето.
Той бил водачът на ятото. Бялата му брада стигала до пояса.
– Искам да видя къде прекарвате зимата – отговорило момчето.
– Тръгвай с нас! – дружно викнали щъркелите и се навървили един след друг по една горска пътечка.
Като излезли от гората, пътниците кривнали надясно и влезли в един многолюден град, където имало стотици малки дюкянчета. Щъркелите накупили герданчета, захарни петлета, пищялки, кравайчета, напълнили си торбите и напуснали града. Сега пък кривнали наляво и преди залез-слънце стигнали до едно нищо и никакво селце с къщурки, изградени от тръстика. То било щъркелското село. Всичките къщурки били наредени една до друга и се оглеждали в бързотечно пенливо поточе. Накрай село гостите били посрещнати от цял орляк жени, баби и малки деца. Те били пък домашните на щъркелите. Оня с дългата брада рекъл на момчето:
– Мен никой не ме посреща, защото бабичката ми се помина, а дечицата ми веднъж отлетяха на небето и не се върнаха. Я ела у дома да си живеем двамата.
И го отвел в своята колиба. Момчето, преди да престъпи прага, си изправило тоягата вън до вратата, сетне влязло в колибата. Навечеряли се двамата и легнали да спят. Рано на другата сутрин, когато всички спели – покрай колибата минал един камилар. Той водел двугърба камила, натоварена с два коша. Кошовете – пълни с портокали. Камиларят се подпирал на една чепата вършина. Щом видял дряновата тояжка, той хвърлил своята вършина, взел тая тояжка и отминал.
По едно време момчето, което искало всичко да знае, се събудило, потърсило си тояжката, че като ревнало:
– Дядо щъркеле, някой ми е откраднал тояжката!
– Друга ще ти отсека – захванал да го теши брадатият.
– Ти не знаеш каква крилата беше тя! – бършело си очите момчето. – Сега как ще се върна при мама?
– Лесна работа. Напролет, като тръгнем към вашето село, няма да те оставим тука. Хайде сега да идем за риба. Ние с теб ще ловим рибки на поточето, а другите щъркели ще идат за портокали и банани в гората. Довечера ще си направим угощение.
Отвел старият щъркел момчето до брега на поточето, отсякъл две тръстикови пръчки, вързал им въдички и захванали да вадят рибки със златни опашки и червени очета. Додето мръкне, напълнили едно кошче. Прибрали се в колибата, насекли дърва, наклали огън и сварили цяло казанче рибена чорба. Подправили я с мащерка. Вечерта, като се върнали другите щъркели, щели да си изядат пръстите. Толкова сладка била чорбицата. А момчето изяло три портокала и четири банана.
Тъй минали шест месеца. Когато се пукнала пролетта, щъркелите от тръстиковото село се простили с домашните си и тръгнали към потайното езеро в гората. Щом се окъпали – всичките до един пак се превърнали в щъркели. Момчето гледало, гледало, па се гмурнало и то в езерото. Във водата влязло като момче, а на брега излязло като щъркелче. И краката му щъркелски, и крилата му – на раменете, а наместо нос между очите му се провесил дълъг клюн.
Щъркеловото ято прехвърлило пустинята, морето и планината със зъбатите върхове и един ден стигнало в селото на момчето. Щъркелчето отдалеч познало дядовата си къща. Върху комина є имало вехто гнездо, направено от клечетак. Водачът на ятото кацнал върху дядовата му черница, другите щъркели се пръснали по ливадите, а малкото щъркелче се спуснало на двора и закрачило към прага на отворената врата. От вътре се показала майка му със запретната престилка. Щом го съзряла, тя размахала ръце и захванала да го пъди:
– Ишу! Ишу! Отивай горе в гнездото! Защо се навираш вкъщи?
На щъркелчето му домъчняло много, литнало нагоре, кацнало в гнездото и жално захванало да трака. По едно време майка му излязла от къщи, нарамила дървеното корито с непраните дрехи и се упътила към речния брод – да пере. Щъркелчето се спуснало подире є, но не посмяло да се приближи до нея, а кацнало на една крайбрежна върба. Най-напред майката снела пендарата от шията си, оставила я на един камък, сетне натопила дрехите в коритото, запретнала ръкави и се заловила да пере. Като изпрала дядовите му потури, тя тръгнала към близкия градински плет – да ги простре на слънце. Тъкмо в туй време щъркелчето прошумяло към коритото, захапало връвта с пендарата и отлетяло в гнездото. Потулило пендарата в перушината, с която било постлано гнездото, и всяка нощ, преди да заспи, казвало на златната пара “Лека нощ”, тъй както думало на майка си по-рано.
Търкулнало се лятото. Щъркелите пак се нагласили за път. Малкото щъркелче с голяма мъка се откъснало от родния си дом. Додето прехвърлят планината със зъбатите върхове, все се обръщало назад. Щом стигнали до потайното езеро отвъд пустинята, щъркелите се нахвърляли във водата и пак станали хора. И окъпаното щъркелче станало човек.
Брадатият водач на щъркелите го отвел в своята колиба и рано на другата сутрин го завел на риболов. Умърлушено седяло момчето над водата, мислело за майка си и от очите му течели сълзи. По едно време една рибка дръпнала силно конеца. Момчето дигнало пръчката и пред очите му запърхала пъргава златоперка.
– Защо плачеш, бате? – попитала рибката насълзеното рибарче.
– Мъчно ми е за нашето село.
– Че защо не си идеш, щом като ти е мъчно?
– Няма как. Откраднаха ми хвърковатата тояжка.
– Слушай – рекла рибката, – ако ме пуснеш във водата, ще ти кажа къде можеш да намериш тояжката си.
Момчето откачило рибката от кукичката и я хвърлило в поточето. Тя плеснала, гмурнала се в дълбокото, но подир малко си подала главичката и рекла:
– Лани, додето ти спеше, покрай колибата на дядо щъркел мина един камилар. Той ти взе тояжката, да се подпира с нея, но когато поведе камилата си по дървеното мостче, без да ще, изтърва тояжката си. Поточето я понесе надолу и я отнесе пред воденичния яз. Там тояжката се заплете в ракитака и сега се плакне до самия бряг.
Като чуло тия думи, момчето се затекло към воденичката на щъркелите, стигнало до големия яз и тършувало, тършувало, додето си намерило тояжката.
Обкрачило я и викнало:
– Дий, кончеее!
Дряновицата хвръкнала нагоре и се понесла над тръстиковото село. Момчето снело калпака си, размахало го на прощаване и хвръкнало към своя роден край. Подир седем дни кацнало в бащиния си двор и се затекло към отворената врата, но майка му не го познала, защото било пораснало, две педи по-високо било станало.
– Аз съм твоят син! – извикало момчето.
– Моят син – тъжно поклатила глава майката – беше по-малък – той се изгуби преди две години. Сякаш потъна в земята.
Тогава момчето є разказало къде е било и що е видяло.
– Как ще ме накараш да повярвам, че си моето момче, а не чуждо? – попитала майката.
Момчето помислило малко и заприказвало за пендарата – как я взело от камъка и как я скрило в щъркеловото гнездо.
И като изправило една стълба върху стряхата, то се изкачило на покрива, разровило перушината на гнездото и намерило златната пендара. Майката разбрала, че тука няма лъжа, познала си момчето и го прегърнала сърдечно.
– Обещай ми – рекла тя, – че никога вече няма да бягаш от къщи и да се превръщаш в щъркел.
– Обещавам, мамо – врекло се момчето и прибрало хвърковатата си дряновица на тавана.

  << >>
Начало : За нас : Вашето мнение : Защита на личните данни : Защита на авторските права : За рекламодатели
Галерии : Атлас : Таблици : Мерни единици : Хроника на човечеството : Статистика
Игра : Най-четено : На днешния ден : Личност на деня
Книгоиздателска къща Труд  Сирма Груп  Сирма Медия   Със съдействието на: Oracle Българска телекомуникационна компания