Раздели: 1, 2, 3, 4
 

НАУЧЕН ТЕКСТ. СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ

СПЕЦИФИКА НА ОБЩУВАНЕТО В НАУЧНАТА СФЕРА

    Всяка от социокултурните сфери, в които протича човешката дейност, се отличава по специфични предмети, цели, условия на общуването; по социални роли на участниците в комуникативните актове.

    Общуването в научната сфера има за цел създаването на система от логично свързани достоверни знания за действителността и за начините на нейното изследване. Предназначението на тези знания е да служат за описание и обяснение на природните и социалните явления и процеси с помощта на понятия, теории и закони. Между участниците в определена научна общност се разменя информация, свързана с функционирането и развитието на съответните науки (всеобщи: философия, кибернетика, математика; природни: физика, химия, биология и др.; обществени: езикознание, литературознание, история, психология и др.). Предметът на общуването е обусловен от спецификата на съответната наука като система от знания. Най-често общуването в научната сфера е писмено. Научна информация се разменя и в образователната сфера, но тя се отличава от научната сфера по функции, цели, условия на общуването; по социални роли на общуващите.


ФУНКЦИИ НА ТЕКСТОВЕТЕ В НАУЧНОТО ОБЩУВАНЕ

    Функциите на дадена социокултурна сфера влияят върху структурните и езиково-стилните особеости на текстовете, използвани в тази сфера. Те слагат отпечатък върху начините, по които се подбират и съчетават граматичните, лексикалните и фонетичните средства.


    Върху същността на научния текст влияят различни фактори, между които основни са два:
    • зависимостта му от функциите на социокултурната сфера и от комуникативната ситуация (комуникативни стилотворни фактори);
    • специфичните принципи на подбор и съчетаване на граматични, лексикални и фонетични средства, принципи, които обществото се е условило да спазва (езикови стилотворни фактори).

   
 


    В научния текст се проявяват особеностите на научния стил. Стиловете не са затворени системи, тъй като се изграждат от езиков материал, който се съдържа в общонародния език. Разликите между стиловете са предимно в честотите, с които в тях се употребяват граматични, лексикални и фонетични средства.
     Научните текстове се отличават с по-голяма честота в употребата на:
термини и терминологични словосъчетания; сегашно време – за означаване на събития, които протичат в момента на говоренето; за означаване на общовалидни действия; за означаване на минали действия, които се представят като сегашни; глаголни форми, с които се акцентува на извършените действия, а не на техния вършител – форми на страдателен залог, отглаголни съществителни имена; съобщителни изречения; сложни изречения, с които се изразяват причинно-следствени отношения.

   
 
Упражнение №1
Упражнение №2
Упражнение №3
Упражнение №4
Упражнение №5
Упражнение №6

ТЕСТ

Урочни статии към раздел 2
2.1. Научен текст. Същност и функции

2.2. Задължителност и свобода при употребата на езикови средства в научен текст

2.3. Жанрови разновидности на научния текст

2.4. Публично изказване по научен проблем. Участие в дебати

2.5. Обобщителни упражнения


 
  Как да работим с електронния курс?