2. Природна среда на България
 
Посочете вярното твърдение.

 

      1.
 
Коя географска закономерност се проявява при формирането на релефа?
а) зоналност;
б) азоналност;
в) ритмичност.
 

      2.
 
Изключете грешното твърдение.
В каква посока се променят климатичните елементи температура и валежи?
а) от Екватора към полюсите;
б) от крайбрежията към вътрешността на континентите;
в) на изток и на запад от Гринуичкия меридиан;
г) от ниските към високите части на планините.
 

     3.
 
Кой е основният фактор при формирането на климатичните пояси на Земята?
а) надморската височина
б) географската ширина;
в) отстоянието от големите водни басейни;
г) въздушните маси.
 

      4.
 
Режимът на реките зависи основно от:
а) климатичните промени;
б) скалите, сред които текат;
в) смяната на горски с тревни пространства;
г) големината на водосборните басейни.
 

       5.
 
Кои са най-разпространените почвени видове в умерения пояс под тревиста растителност?
а) латеритни;
б) червеноземи;
в) кафяви горски;
г) черноземи.
 

      6.
 
В кои части на умерения пояс на Северното полукълбо са разположени широколистните гори?
а) в по-северните части със сух климат;
б) в по-южните части с влажен климат;
в) в най-вътрешните части на континентите;
г) във високите части на планините.
 


Необходими знания Учебно съдържание
>> Тестови задачи